logo Martine De Bruyn

ALGEMENE VOORWAARDEN Martine De Bruyn Vertalingen bv

1. Algemene clausule.

De algemene voorwaarden van de vertaler hebben voorrang op die van de opdrachtgever, en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.  

2. Leveringsvoorwaarden. 

De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling. 

3. Aansprakelijkheid. 

A. Van de vertaler.

De vertaler is niet aansprakelijk wanneer voornoemde vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. De vertaler moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever.  

 

De vertaler is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koeriersbedrijven, post, e.d.) wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf werd beschadigd tijdens de verzending. Evenmin zal de vertaler instaan voor het verlies door derden (koeriersbedrijven, post, e.d.) van de brontekst of de vertaling. 

 

De vertaler kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst. 

 

De vertaler aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover zij integraal en ongewijzigd gebruikt wordt.  

B. Van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal, vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de vertaler alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. 

4. Klachten: termijn van indiening en motivering

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de datum waarop de vertaling werd geleverd.  

 

Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.  

 

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria en door bevoegde moedertaalsprekers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Eventueel noodzakelijke verbeteringen achteraf worden, binnen een redelijke termijn, gratis voor de opdrachtgever uitgevoerd, evenwel zonder dat deze aanspraak kan maken op schadevergoeding. 

 

Mochten er, na onderzoek van de klacht door de vertaler, nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan de vertaler of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw (BKVT). Eén van beide partijen dient lid te zijn van de BKVTF. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.  

5. Annulering van de vertaalopdracht

Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn. De vergoeding zal bestaan uit het al daadwerkelijk gepresteerde vertaalwerk en het voorafgaande terminologische opzoekingswerk. Voor de berekeningsbasis hiervan wordt verwezen naar de geldende tarieven van de BKVTF, die verkrijgbaar zijn op de maatschappelijke zetel. Daarenboven mag de vertaler een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag.  

6. Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht. 

7. Aanvaarding en bevestiging van de vertaalopdracht

De opdrachtgever stelt de vertaler in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden, door de vertaler aanvaarde opdracht zal steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden door de vertaler, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn. 

 

Een kopie van de algemene voorwaarden van de vertaler zal de schriftelijke bevestiging vergezellen. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging zal de opdrachtgever deze binnen 24 uur ondertekend voor akkoord terugsturen naar de vertaler. 

 

8. Betaling

De facturen van de vertaler zijn uitsluitend betaalbaar dertig (30) dagen na factuurdatum, netto, zonder korting.  

 

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% per jaar, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1.500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.  

 

De plaats van betaling is de maatschappelijke zetel van de vertaler. 

9. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen de vertaler en de opdrachtgever is de rechtbank van Mechelen bevoegd. 

 

De onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht .

10. Arbitrage

Indien vertaler en opdrachtgever er niet in slagen een klacht in de minne op te lossen, kunnen beide of kan één van beide partijen de klacht voorleggen aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw. Eén van beide partijen dient lid te zijn van de BKVTF. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.  

11. Beroepsgeheim en deontologie

De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. Als lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw verbindt de vertaler zich ertoe steeds vertaalwerk van goede kwaliteit te leveren.